2019_programme: CALIBRATION HYDROPHONE BY VIBRATING COLUMN • Session: 02. Underwater acoustic calibration, testing, facilities and standards
  Organiser(s): Robinson Stephen, Humphrey Victor, Linné Markus, Évora Victor
 • Lecture: CALIBRATION HYDROPHONE BY VIBRATING COLUMN [invited]
  Paper ID: 955
  Author(s): Listewnik Karol, Józwiak Rafał
  Presenter: Józwiak Rafał
  Presentation type: oral
  Abstract: \nKalibracja hydrofonów za pomocą wibrującej kolumny wody jest metodą kalibracji dla zakresu bardzo małych częstotliwości od 10Hz - 2kHz. Jest to zakres częstotliwości, dla którego producenci hydrofonów nie przedstawiają skuteczności odbiorczej hydrofonów. Standardowo skuteczność odbiorcza hydrofonu podawana jest od 5kHz lub jest liniowo aproksymowana od 251Hz do 5kHz. Skuteczność odbiorczą hydrofonu dla 251Hz łatwo wyznacza się za pomocą pistofonu. Problemem staje się wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej skuteczności odbiorczej hydrofonu dla całego zakresu częstotliwości od 10Hz do 2kHz. Dla tego zakresu częstotliwości problemem staje się wielkość zbiornika potrzebnego do kalibracji hydrofonu, w którym nie będą występowały wielokrotne odbicia od ścian i powierzchni. Wspomniane wcześniej pasmo jest szczególnie interesujące dla badaczy zajmujących się pomiarami szumów generowanych przez statki. W tym artykule została opisana metoda pozwalająca na kalibrację hydrofonów w zakresie bardzo małych częstotliwości, która jest wolna od zjawiska odbić. Oprócz samej idei i metody kalibracji hydrofonów za pomocą wirującego słupa wody w artykule został poruszony temat problemów jakie można napotkać przy projektowaniu tego typu kalibratora.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nHydrophone calibration using a vibrating water column is a calibration method for a very low frequency range from 10 Hz - 2 kHz. This is the frequency range for which hydrophone producers do not specify the hydrophone receiving sensitivity. As a standard, the hydrophone receiving sensitivity is given from 5kHz or is linearly approximated from 251Hz to 5kHz. The receiving sensitivity of the hydrophone for 251 Hz is easily determined using a piston. The problem is to determine the frequency response of the hydrophone receiving sensitivity for the entire frequency range from 10 Hz to 2 kHz. For this frequency range, the problem is the size of the tank needed to calibrate the hydrophone, in which there will not be multiple reflections from walls and surfaces. The discussed band is particularly interesting for researchers involved in noise measurements generated by ships. This article describes a method which allows to calibrate hydrophones in the range of very low frequencies, which is free of reflections. In addition to the idea and method of hydrophone calibration using a vibrating water column, the article discusses the problems that can be encountered when designing this type of calibrator.
 • Corresponding author: Mr Józwiak Rafał
  Affiliation: Polish Naval Academy
  Country: Poland
  e-mail: